Субота, 21 Квітня 2018, 03:59

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ЗВІРИМО ЧАС
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2012 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12

Рішення сесії № 237 від 16 листопада 2012 року
Додаток №1
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р.
 
 
 
Додаток № 2
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р
.
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про встановлення особистого строкового сервітуту
під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності
 
смт.Власівка                                            "___"_____________ 20____ року
 
Цей договір укладено між ВЛАСНИКОМ земельної ділянки Власівською селищною радою в особі селищного голови ________________________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з одного боку, та ____________________________ в особі ____________________________, що діє на підставі _______________________________________________________ в інтересах якого встановлюється земельний сервітут (далі СЕРВІТУАРІЙ), з другого боку про наступне:
 
1.Предмет договору
1.1. Земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки, яка розташована за адресою: ______________________________________________________
в інтересах СЕРВІТУАРІЯ ______________________________________________згідно плану земельної (ст.99 ЗК України) ділянки (Додаток 1), який є невід’ємною частиною цього договору.
 
2. Строк дії договору
2.1. Строк дії Договору встановлюється на _____ років з ______________ року до _________________ року
2.2.Умови Договору зберігають силу протягом всього строку його дії.
2.3.Зміни до Договору вносяться за згодою сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
2.4.Строк дії цього Договору може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за місяць до його закінчення повідомляють одна одну у письмовій формі.
Продовження строку дії Договору оформляється додатковою угодою.
 
3. Плата за встановлення сервітуту
3.1. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності вноситься "СЕРВІТУАРІЄМ" у формі та розмірі: ___________________________
3.2. Обчислення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності здійснюється з урахуванням (без урахування) (непотрібне закреслити) індексації, розмір орендної плати індексується та нараховується ВЛАСНИКОМ в новому розмірі з дня введення коефіцієнту індексації без укладення додаткової угоди до договору.
3.3. Плата вноситься у такі строки __________________________________
3.4. Розмір плати переглядається _________________________ у разі:
                                                             (періодичність)
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів плати, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;
- погіршення стану земельної ділянки не з вини ВЛАСНИКА, що підтверджено документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
3.5. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті ст.16 ЗУ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
3.6. У разі невнесення СЕРВІТУАРІЄМ плати протягом одного календарного місяця з дати підписання двома сторонами цього Договору, даний Договір вважається достроково розірваним ВЛАСНИКОМ в односторонньому порядку.
Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати СЕРВІТУАРІЄМ протягом одного календарного місяця з дати підписання двома сторонами цього Договору плати, дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати СЕРВІТУАРІЄМ коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових повідомлень іншої сторони.
З моменту дострокового розірвання цього Договору СЕРВІТУАРІЙ втрачає право користуватися місцем, що перебуває в комунальній власності, та розміщувати тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, що тягне за собою автоматичне скасування паспорту прив’язки ТС та звільнення місця, що перебуває в комунальній власності за рахунок СЕРВІТУАРІЯ у десятиденний термін.
 
4. Права та обов’язки сторін
4.1. ВЛАСНИК земельної ділянки, на якій встановлюється земельний сервітут, має право:
- вносити необхідні зміни та доповнення, що впливають з діючих законодавчих і нормативних актів, які регулюють використання земель; - контролю за використанням та станом земельної ділянки в межах встановленого земельного сервітуту;
- вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості;
- звертатися до суду в разі порушення СЕРВІТУАРІЄМ положень діючого Договору.
ВЛАСНИК зобов’язаний:
- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого земельного сервітуту;
- не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ.
4.2. СЕРВІТУАРІЙ має право:
- приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього Договору;
- вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут.
СЕРВІТУАРІЙ зобов’язаний:
- належно використовувати встановлений земельний сервітут відповідно до цільового призначення земельної ділянки;
- не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;
- дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;
- не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам;
- відшкодувати ВЛАСНИКУ збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;
- після закінчення терміну Договору звільнити земельну ділянку в межах встановленого земельного сервітуту в попередньому стані і якості;
- гарантувати, що ВЛАСНИК та виконавчі державні органи, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень.
4.3. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.
4.4. Сторони несуть витрати, пов’язані з оформленням і реєстрацією цього Договору та виділенням земельного сервітуту в натурі, за погодженням.
4.5. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку щодо якої встановлений земельний сервітут до іншої особи.
4.6. Земельний сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для ВЛАСНИКА земельної ділянки щодо якої він встановлений.
4.7. Право земельного сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.
4.8. Сторони спільно несуть витрати на підтримання земельної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до використання.
4.9. Покращення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ, підлягають відшкодуванню згідно норм цивільного законодавства.
4.10. Земельний сервітут не позбавляє ВЛАСНИКА земельної ділянки прав користування та розпорядження нею.
 
5.Умови, зміни, припинення і розірвання земельного сервітуту
5.1. Зміна умов Договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов Договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього Договору. У разі недосягнення згоди щодо змін умов Договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку. Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за один місяць.
5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст.102 Земельного кодексу України та ст.406 Цивільного кодексу України
5.3. Договір втрачає чинність в разі його припинення на дату його підписання сторонами.
 
6.Відповідальнисть сторін, порядок вирішення спорів
6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням та використанням земельного сервітуту, вирішуються у судовому порядку.
 
7. Форс-мажор
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).
7.2. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, в результаті недбалого, безгосподарського ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.
 
8. Заключні положення
8.1. Право земельного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами.
8.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірника передається сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.
8.3. Невід’ємною частиною цього Договору є план меж земельного сервітуту.
 
Цей Договір підписаний "___" ___________________ 2012 р.
 
Юридичні адреси та реквізити сторін
 
ВЛАСНИК СЕРВІТУАРІЙ
___________________
 
___________________
___________________

___________________

Договір зареєстрований у_____________________________________________________________________
                                      (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)
 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від "___" ____________ 20__ р. за N _____
 
МП ______________ ______________________________________________________________________
           (підпис)            (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)
 
 
РОЗРАХУНОК
розміру плати за договором особистого строкового сервітуту
на «____»_______________20__ року
 
Місце розташування земельної ділянки: 27552, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, с.Власівка, вул.____________________
Мета використання: обслуговування МАФ -___________________________________
Функція використання - землі комерційного використання, К=______
Коефіцієнт орендної плати -______ , відповідно до рішення Власівської селищної ради від _________________20___р. №______
 

Категорія земель

Площа земельної ділянки, (кв.м.)

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(гривень)
Ставка земельного податку, встановлена Законом України "Про плату за землю",
відсотків норм. грошової оцінки земельної ділянки
Добуток коефі- цієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки
за попередні роки
Прийнятий для розрахунку
розміру
орендної
плати,
відсотків нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

Розмір земельного податку, (гривень)

Розмір орендної плати, (гривень)

               


Розмір річної плати за договором - ______________________________________грн.
 
Щомісячна плата за договором складає: _________________________________грн.
 
Розрахунок зробив _________________ ___________________
                                   (підпис)
Погоджено _______________________ ____________________
                                  (підпис)
 
ВЛАСНИК: ____________________                     СЕРВІТУАРІЙ: __________________
М.П.                       (підпис)                                М.П.                           (підпис)
                                                                        (за наявності печатки)
 
Додаток № 3
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р.
 
А К Т
приймання-передачі в оренду земельної ділянки
 
Складено "___" ______________ 20___ р.                                                                                                    смт.Власівка
 
Ми, що нижче підписалися, Власівська селищна рада в особі селищного голови _____________________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (надалі Власник) з одного боку, та __________________________в особі ___________________________________________, що діє на підставі _____________________________________ (в подальшому Сервітуарій) з другого боку, склали цей акт про таке:
 
Власник передає, а Сервітуарій приймає в оренду земельну ділянку площею ____ кв.м, яка знаходиться за адресою смт.Власівка ____________________ для ____________________________________________
Передача вищезгаданої земельної ділянки загальною площею __________________ проводиться згідно з Договором про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності.
 
 
Земельну ділянку передав:
 
Земельну ділянку прийняв:
Власівська селищна рада
в особі селищного голови
_____________________
вул.Першотравнева, 59
смт.Власівка тел..5-24-54
_____________________
 
 
 
_______________________
 
 
Додаток № 4
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р.
 
 
                                                                                                  Селищному голові
                                                                            ________________________
 
 
                                                                   Заява
 
Прошу ______________________________________________________________________
                  (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи
 ____________________________________________________________________________
                  або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)
 ____________________________________________________________________________
     (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи -
                   платника податків та інших обов'язкових платежів)
____________________________________________________________________________
                      (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи)
____________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
 ____________________________________________________________________________
                                            (телефон) (телефакс)
надати дозвіл на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту
під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності
____________________________________________________________________________
                                (призначення тимчасової споруди)
____________________________________________________________________________
                     (адреса місця розміщення тимчасової споруди)
 
Технічні характеристики тимчасової споруди:
____________________________________________________________________________
                                          (тип об’єкта: кіоск, павільйон)
____________________________________________________________________________
                                                    (розміри, площа)
 
Строк розміщення тимчасової споруди:
з « ____ » ___________ 20 _____ р. по « ____ » ___________ 20 _____ р.
 
Дата                           Підпис
М.П.
 
Документи, що додаються до заяви:
1.
2.
 
Додаток № 5
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р.
 
 
ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ
_________________________________________
(назва ТС)
 
Замовник ________________________________________________________________
                                     (найменування, П. І. Б., реквізити замовника)
 
Примірник N * ______________
 
Реєстраційний N _____________
 
Паспорт прив'язки виданий ________________________________________________
                     (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури
           виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації)
 
Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року
 
Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року
 
____________________ _____________________ ____________________
              (посада)                         (підпис)                        (прізвище, ініциали)
 
М. П.
 
Дата видачі ____ ____________ 20____ року
 
 
ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС)
 
М 1:50
 
 
Місце креслення
 
 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
 
Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ____ га
 
М 1:500
 
 
Місце креслення
 


Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.
 
Умовні позначення:
______________________________________________________________________
 
____________
* Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках.
Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки.
 
______________________________________________________________________
(підпис)                        (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства,
                                     установи, організації розробника)
 
М. П.
 
Дата складання ____ ____________ 20____ року
 
 
Додаток № 6
Затверджено рішенням сесії № 237
від 16 листопада 2012 р.
 
 
                                                                  Заява
 
 
Заявник (суб'єкт господарювання) __________________________________________
 
Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності, виданого __________________________
від_______________ N_____, виконані у повному обсязі.
 
_______________________________________________ ________________
(П. І. Б. керівника підприємства, установи, організації           (підпис)
 або П. І. Б. фізичної особи - підприємця)
 
дата
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12 | Додав: Admin (16 Листопада 2012)
Переглядів: 1039 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору