Понеділок, 29 Травня 2023, 21:01

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2012 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12

Р І Ш Е Н Н Я СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 28 грудня 2012 року № 257
Власівська селищна рада
м.Світловодська Кіровоградської області
(двадцять восьма позачергова сесія шостого скликання)
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 28 грудня 2012 року № 257
 
Про Положення про бухгалтерську
службу виконкому Власівської
селищної ради
 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», -
 
СЕЛИЩНА РАДА    в и р і ш и л а:
 
1. Затвердити Положення про бухгалтерську службу виконкому Власівської селищної ради (додається).
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії від 18.03.2009 р. № 65 «Про положення про відділ економіки, фінансів та бухгалтерського обліку»
 
Селищний голова                    О.О. Пасько
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Власівської селищної ради
№ 257 від 28 грудня 2012 р.
 
Положення
про бухгалтерську службу виконкому Власівської селищної ради
 
1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби виконкому Власівської селищної ради (далі - бухгалтерська служба), повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
2. Обов’язки бухгалтерської служби виконкому Власівської селищної ради виконує відділ економіки, фінансів та бухгалтерського обліку.
3. Бухгалтерська служба підпорядковується безпосередньо селищному голові Власівської селищної ради
4. Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями обласної, міської, селищної рад, розпорядженнями селищного голови, а також положенням про бухгалтерську службу.
5. Основними завданнями бухгалтерської служби є:
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складення звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
6. Бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
3) здійснює поточний контроль за: дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; правильністю зарахування та використання власних надходжень;
4) своєчасно подає звітність;
5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
8) забезпечує:
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
структурні підрозділи виконкому Власівської селищної ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;
9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;
11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
7. Бухгалтерська служба має право:
1) представляти виконком Власівської селищної ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами виконкому Власівської селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
3) одержувати від структурних підрозділів виконкому Власівської селищної ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
4) вносити селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
8. Керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним Власівському селищному голові. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 10 цього Положення, селищним головою за погодженням з Світловодським управлінням Державної казначейської служби України Кіровоградської області. Погодження призначення на посаду та звільнення головного бухгалтера здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.
9. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 8 цього Положення, Світловодським управлінням Державної казначейської служби України Кіровоградської області не приймаються.
10. Головний бухгалтер (особа, що претендує на дану посаду) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:
1) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки;
2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
11. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.
12. Головний бухгалтер:
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
2) здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
5) погоджує кандидатури працівників виконкому Власівської селищної ради та бюджетних установ, що йому підпорядковані, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
6) подає селищному голові пропозиції щодо:
визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності виконкому Власівської селищної ради та бюджетних установ, що йому підпорядковані, технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників;
призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби;
вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності виконкому Власівської селищної ради та бюджетних установ, що йому підпорядковані;
створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
організації навчання працівників бухгалтерської служби з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;
7) підписує звітність та документи, які є підставою для:
перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
приймання і видачі грошових коштів;
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
проведення інших господарських операцій;
8) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує селищного голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
9) здійснює контроль за:
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться виконкомом Власівської селищної ради та бюджетними установами, що йому підпорядковані;
складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;
додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
10) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
13. Головний бухгалтер у разі отримання від селищного голови розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно, надсилає керівникові Світловодського управління Державної казначейської служби України Кіровоградської області відповідне повідомлення.
14. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника на період його тимчасової відсутності.
15. Працівники бухгалтерської служби, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються головному бухгалтеру.
16. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови на заступника головного бухгалтера.
17. Організація та координація діяльності головного бухгалтера за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Світловодським управлінням Державної казначейської служби України Кіровоградської області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.
18. Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.
19. Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.
 
Секретар ради                             Г.Т. Коваль
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12 | Додав: Admin (28 Грудня 2012)
Переглядів: 1361 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору