Понеділок, 25 Вересня 2023, 12:17

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Додаток до рішення сесії №575 від 23 жовтня 2009 року
 

Додаток

                                 до рішення селищної ради
№575 від 23 жовтня 2009 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Власівка
  
11.Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів його використання, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом (розпорядженням) керівника відповідного балансоутримувача створюється комісія (або постійно діюча комісія), у складі:

- керівника  або його заступника (голова комісії);

- начальника відповідного структурного підрозділу (служби);

- головного бухгалтера або його заступника;

- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження основних засобів;

- працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних та інших служб підприємства, які добре знають об’єкт основних засобів.

Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, підйомників тощо), балансоутримувач залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

До складу комісії (постійно діючої комісії) можуть входити представники громадських організацій, а також інші посадові особи (на розгляд їх керівників).

У випадку списання нерухомого майна до складу комісії обов’язково включається представник виконавчого комітету селищної ради та інші фахівці.

У разі потреби до складу комісій можуть залучатися представники селищної ради (за згодою), правоохоронних органів, представників відповідної інспекції (в випадку установлення непридатності майна, яке перебуває під наглядом державних інспекцій).

12. При списанні майна комісія (постійно діюча комісія) відповідного балансоутримувача:

а) проводить інвентаризацію майна, яке пропонується до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою;

б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів, тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

в) установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна: знищене (виявлене як нестача), фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення технічних (технологічних) умов експлуатації чи зберігання, аварія тощо;

д) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, і забезпечує контроль за проведенням їх оцінки;

є) здійснює контроль за вилученням із списаного майна, придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу і контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

ж) складає акти на списання майна за встановленими типовими формами з обліку та списання основних засобів.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих об'єктів, комісія повинна перевірити відповідність призначеного до списання обладнання, обладнанню, передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств, цехів (виробництв), що затверджений вищестоящою організацією, і зробити в акті на їх списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

13. За результатами роботи комісія складає протокол засідання комісії, до якого додаються:

- акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання;

- акт на списання майна;

- акт технічного стану майна довільної форми, затверджений керівником;

- інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки відповідних інспекцій, державних органів, тощо, за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються терміни проведення інвентаризації та огляду майна, пропозиції щодо шляхів використання майна, яке не підлягає списанню, заходи щодо відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного, розукомплектованого). Протокол підписується всіма членами комісії. Члени комісії, які мають зауваження до протоколу засідання комісії, надають письмові обґрунтування щодо цих зауважень чи незгоди з протоколом.

В актах на списання вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля.

В актах детально вказуються причини вибуття майна, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість їх відновлення.

При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та акти на списання майна затверджуються керівником відповідного балансоутримувача.

14. Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

15. Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина.

16. Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, отриманих унаслідок списання об’єктів, здійснюється комісією (створеною згідно з вимогами п.12 цього Положення) для визначення їх справедливої вартості. Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зносу.

При необхідності оцінка зазначених матеріальних цінностей може здійснюватись відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.

17. Вилучені після демонтажу об’єктів списання деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних деталей.

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняються.

18. Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносяться на результати господарської діяльності підприємств, організацій, установ, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.

19. Кошти, отримані балансоутримувачами від реалізації списаних матеріальних цінностей, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні балансоутримувачів, витрачаються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

20. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, виявлення як нестача та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Визначення та відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 №116 „Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" та інших актів законодавства, чинних на момент здійснення процедури списання майна.

Відшкодування збитків здійснюється у встановленому законодавством порядку.

21. У місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування балансоутримувачі подають до виконавчого комітету селищної ради звіт про списання майна за встановленою формою (додаток 3), підписаний комісією та затверджений відповідно керівником.

22. Керівники підприємств, організацій, установ та члени комісій є відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої виконавчому комітету селищної ради, та за дотримання порядку списання.

Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (27 Жовтня 2009)
Переглядів: 1903 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору