Четвер, 08 Червня 2023, 17:59

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

ТИПОВИЙ ДОГОВІР оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади
 

Додаток 1

до Положення про порядок

передачі в оренду майна

комунальної власності

територіальної громади

смт.Власівка

затвердженого рішенням

селищної ради № 518

від 29 травня 2009 року

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди індивідуально визначеного
     (нерухомого або іншого) майна, що належить

до комунальної власності територіальної громади
 
(із змінами, внесеними рішенням с/р № 100 від 09.09.11 р.)
 
Селище Власівка                                    N _________                   ____________________________
                                                                                                       (число, місяць, рік - словами)

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________(повна назва особи Орендодавця-балансоутримувача), ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________, місцезнаходження якого: смт.Власівка, вул._________, буд ___ (далі - Орендодавець) в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________, Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіаль-ної громади смт.Власівка, затвердженого рішенням селищної ради № ___ від __________ р., з одного боку, та суб'єкт господарювання________________________________ __________________________________________________________(повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ____________________________________, місцезнаходження якого: ___________________________(адреса), (далі - Орендар), в особі __________________________(посада, прізвище, ім'я та по батькові), що мешкає_________________________(адреса) та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № ____ від "__" ___________ р., з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець відповідно до рішення виконкому № ___ від "____" ___________ 200___ р. передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно ____________________________________________________________________________________________(повна назва) (далі - Майно) площею ________________ кв.м, розміщене за адресою: __________
_________________, на ___________ поверсі(ах) __________________________________(будинку, приміщення, будівлі). що перебуває на балансі_________________________________(далі – Орендодавець-балансоутримувач), вартістю ____________________________ грн.
1.2. Майно передається в оренду з метою _______________________________________

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю
2.1. Об'єкт оренди повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом 5-ти днів з моменту підписання даного договору за актом приймання-передавання, підписання якого свідчить про фактичну передачу об'єкта оренди.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Власівська селищна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця-балансоутримувача.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади смт.Власівка", затвердженої рішенням селищної ради № 517 від 29 травня 2009 р., або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить _______грн. в місяць, без ПДВ
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця-балансоутримувача щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.
3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ______ % від суми заборгованості.
3.8. Зайва сума перерахованої орендної плати, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.
3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

4. Використання амортизаційних відрахувань
і відновлення орендованого Майна
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються орендодавцем-балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю селищної ради.
4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.3, 5.6, 6.3 цього Договору.
4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна смт.Власівка, затвердженим рішенням селищної ради № 492 від 23.01.2009 р.

5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Забезпечити Орендодавцю (Балансоутримувачу) доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.
5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
5.7. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість на користь Орендодавця-балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю-балансоутримувачу копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
5.8. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.10. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти окремі угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами або укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договори про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та відповідних комунальних послуг.
5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавством.
5.12. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
5.13. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За рішенням виконавчого комітету селищної ради здавати майно в суборенду. Плату за суборенду в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар. У разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку із зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем та перераховується орендарем до місцевого бюджету.
6.3. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна .
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
Договір може містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.
7.5. Відшкодувати Орендарю у разі приватизації орендованого Майна вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності відповідного рішення виконавчого комітету, отриманого орендарем згідно Порядку надання орендарю згоди орендодавця на такі поліпшення.

8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.
9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 200__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
10.4. Орендар не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє Орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договірних орендних відносин.
Орендодавець на протязі місяця надає Орендареві письмову відповідь щодо можливості, або відсутності такої, продовження терміну оренди на новий термін на попередніх умовах або на нових умовах (актуальними на момент звернення).
У разі якщо орендодавець маєнамір після закінчення терміну дії договору оренди використовувати зазначене майно для власних потреб, він не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору письмово попереджає про це орендаря.
Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди комунального майна. Орендар при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференційної поправки. розмір преференційної поправки встановлюється КМУ і не може бути меншим 0,8.
Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.
Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.
Якщо на момент поновлення (продовження) дії договору оренди остання оцінка об’єкту оренди була зроблена більш як три роки тому, здійснюється нова оцінка об'єкта оренди.
Нова оцінка об'єкта оренди має бути проведена орендарем і прорецензована до укладення додаткового договору. (ч.4 п.10.4 в редакції згідно рішення с/р № 100 від 09.09.11 р.)

     10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

     10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

     - закінчення строку, на який його було укладено;

     - приватизації орендованого майна Орендарем;

     - загибелі орендованого Майна;

     - достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

     - банкрутства Орендаря;

     - ліквідації Орендаря - юридичної особи;

     - у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

     10.7. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Власівської селищної ради.

     10.8. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених  Орендарем   за згодою Орендодавця, після припинення (розірвання) Договору оренди повертається Орендарю або не підлягає компенсації. Компенсація вартості цих поліпшень здійснюється за рахунок наступного Орендаря, що є обов'язковою умовою у разі проведення конкурсу оренди. У разі відсутності конкурсу оренди, вартість невід'ємних поліпшень компенсується попередньому Орендарю відповідно до чинного законодавства.

     10.9. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем  Орендодавцю-балансоутримувачу

     У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

     10.10. Майно  вважається  поверненим Орендодавцю-балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря.

     10.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

     10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

     10.13. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря.

     

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 Орендодавець ____________________________________________________

                        ____________________________________________________

 Орендар          ____________________________________________________

                        ____________________________________________________

     

12. Додатки

  Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною.

  До цього Договору додаються:

  - розрахунок орендної плати;

  - акт приймання-передавання орендованого Майна;

  - витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого  майна на строк,  не менший  ніж три роки).

                     
 
Орендодавець                                                              Орендар

__________________________                                   _________________________                                       

__________________________                                   _________________________

__________________________                                   _________________________                       

 М.П.                                                                              М.П.

Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (30 Травня 2009)
Переглядів: 10358 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору